Přehled činností

Železniční stavby

 • Modernizace tratí
 • Rekonstrukce a výstavba kolejových vleček
 • Kompletní řešení stanic a uzlů vč. rekonstrukcí
 • Tramvajové tratě a vozovny
 • Zemní práce spojené s výškovou úpravou nivelety trati vč. odvodnění

Silniční stavby

 • Silnice, místní komunikace vč. rekonstrukcí
 • Zpevněné plochy, parkoviště a závodní plochy
 • Geometrie a estetika silnic
 • Křižovatky okružní a klasické

Dopravní inženýrství

 • Dopravní analýzy
 • Návrh dopravního značení a organizace dopravy
 • Sčítání intenzit silniční dopravy
 • Výhledová zatížení silniční dopravou

Dopravní technologie

 • Marketingová analýza, přepravní proudy
 • Dopravní koncepce a generely
 • Nároky dopravní obsluhy
 • Návrhy opatření na železniční dopravní cestě
 • Sestava grafikonů a jízdních řádů
 • Kapacitní posouzení železničních tratí
 • Postupy organizace výstavby

Pozemní stavby

 • Průmyslové objekty
 • Objekty dopravní infrastruktury
 • Technologické stavby

Mosty a tunely

 • Mosty, propustky
 • Podchody
 • Nadchody a lávky
 • Tunely

Geotechnika

 • Zakládání staveb
 • Zemní práce na poddolovaném i nepoddolovaném území
 • Geotechnické posudky
 • Rekultivační a asanační úpravy území
 • Ověřování výsledků inženýrsko-geologických a hydrogeologických prací
 • Řešení sesuvných území

Geodetická činnost

 • Podklady pro projekt
 • Inženýrská geodézie ve výstavbě
 • Dokumentace skutečného provedení – geodetická část
 • Geometrické plány

Inženýrská činnost

 • Zpracování podkladů pro přípravu staveb
 • Zajištění vyjádření a správních rozhodnutí
 • Projednání s dotčenými vlastníky pozemků
 • Vyřízení územního rozhodnutí
 • Vyřízení stavebního povolení včetně staveb dráhy a na dráze
 • Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)

Zabezpečovací zařízení

 • Staniční (SZZ) a traťová (TZZ) zabezpečovací zařízení
 • Přejezdová zabezpečovací zařízení (PZS)
 • Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení (DOZZ)
 • Zabezpečovací zařízení na vlečkách

Sdělovací zařízení

 • Dálková a místní sdělovací (přenosová) síť
 • Rozhlas pro cestující
 • Informační zařízení pro cestující ve stanicích a na zastávkách
 • Systém jednotného času ve stanicích
 • Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS)
 • Elektrická požární signalizace (EPS)
 • Kabelizace a přeložky optických, slaboproudých a silnoproudých kabelů

Silnoproudá elektrotechnika

 • Napájecí systémy pro potřeby železniční infrastruktury
 • Silnoproudé rozvody vn a nn
 • Elektroinstalace stavebních objektů
 • Elektrický ohřev výhybek
 • Venkovní osvětlení

Finanční a ekonomické posouzení staveb

 • Finanční analýza
 • Ekonomická analýza a výpočty základních ukazatelů (NPV, IRR, BPB)
 • Analýzy rizik
 • Podklady pro čerpání z fondů EU

Stavební dozory