TRANS TRITIA

Zlepšení koordinace a plánování nákladní dopravy na území projektu TRANS TRITIA.
(Improving coordination and planning of freight transport on TRANS TRITIA Project territory)

Projekt je spolufinancován Programem Interreg CENTRAL EUROPE
Akronym projektu   :   TRANS TRITIA
číslo projektu           :    CE960

celkový rozpočet     :   €1.348 M
období realizace      :   1.9.2017 – 31.8.2020

Cílem projektu je zlepšit informovanost, plánování a koordinaci mezi regionálními orgány, správci dopravních sítí a účastníky nákladní dopravy. Projekt je zaměřen na přeshraniční, nadnárodní i meziregionální spolupráci s cílem posílit hospodářskou a sociální soudržnost za účelem dosažení cílů definovaných ve strategiích Evropa 2020 nebo Bílé knize EU o dopravě.

Projekt se skládá ze dvou částí:

– Strategie multimodální nákladní dopravy ( vč. Akčního plánu pro implementaci)
– Dopravní model zabývající se přeshraniční nákladní dopravou

Partnery projektu jsou:

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. (vedoucí partner projektu)
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s.
Výskumný ústav dopravný, a. s.
Dopravní projektování, spol. s r.o.
Žilinská univerzita v Žiline

 

23.11.2017 Oficiální zahájení projektu

Na Zámku Cieszyn (PL) byl oficiálně zahájen projekt TRANS TRITIA, jehož cílem je zpracovat strategii pro území 4 vyšších samosprávných celků z České republiky, Polska a Slovenské republiky. Projekt je financován z prostředků Evropské unie prostřednictvím programu Interreg CENTRAL EUROPE. Úvodního jednání se zúčastnili představitelé všech projektových partnerů – Górnoślaska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. (vedoucí partner) , Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., Vyskumny Ústav Dopravny, a.s., Dopravní projektování spol. s r.o. a Žilinská univerzita v Žiline. Hostitelem byl hlavní příjemce výstupu projektu – Evropské seskupení územní spolupráce TRITIA. Jednání se také zúčastnili představitele Společného sekretariátu Programu CENTRAL EUROPE ve Vídni.

 

7.11.2018 Partners meeting WPT2 Ostrava

Jednání partnerů projektu TRANS TRITIA na zlepšení koordinace a plánování nákladní dopravy na území TRITIA, zaměřené na zpracování výstupů v rámci WP T2, tj. zpracování přeshraničních akčních plánů (česko-polsko-slovenské) pro vodní i železniční cesty a logistická centra. Na jednání byl představen návrh obsahu pro jednotlivé plány a byl stanoven harmonogram jejich zpracování. Akční plány budou zpracované pro cílový rok 2030. Návrhy akčních plánů budou navazovat na státní politiky rozvoje dopravní infrastruktury Česka, Polska a Slovenska v kontextu přeshraničních dopravních proudů.

27.9.2018 Dopravní průzkum silniční nákladní dopravy na hraničních přechodech SK/CZ

Jedním z hlavních výstupů projektu TRANS TRITIA bude dopravní model reflektující toky zboží nejen přes participující regiony, ale také z pohledu celé, zejména pak střední Evropy. K sestavení modelu jsou přitom nezbytná data z terénu, která jsou získaná v rámci dopravních průzkumů. Společnost Dopravní projektování, spol. s r.o. je garantem realizace tohoto průzkumu na území České republiky, přičemž akce je plánována na období května a června 2019. V září 2019 byl tento průzkum realizován na území Slovenské republiky, kam pro inspiraci zavítali i představitelé společnosti Dopravní projektování, spol. s r.o..

 

5.4.2019 Studijní cesta – Multimodální logistické centrum Mardeburger Hafen

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje zajistilo ve spolupráci s Průmyslovou a hospodářskou komorou v Magdeburgu studijní cestu do logistického centra Magdeburger Hafen, GmbH, jíž se zúčastnili všichni partneři participující na projektu. Toto centrum pro návštěvu nebylo vybráno náhodně, neboť jeho služby se opírají o

– trimodalitu, tj. propojuje silniční, železniční i vodní dopravu,
– rozvojové projekty v oblasti zelené energetiky,
– veřejně dostupné služby a jeho většinový podíl ve vlastnictví města (95%).

Poznatky a inspirace z této studijní cesty budou partnery využity v aktivitách projektu TRANS TRITIA.

 

6.6.2019 Studijní cesta – Multimodální logistické centrum Žilina

V rámci projektu partneři navštívili rovněž logistické centrum v Žilině, aby propojili teorií s praxí a výsledky projektu tak mohli definovat nejen s ohledem na skutečný stav, ale také s ohledem na skutečné budoucí potřeby subjektů v daném oboru.

 

Květen, červen 2019 – Dopravní průzkum silniční nákladní dopravy na hraničních přechodech CZ/PL

V průběhu měsíců května a června 2019 společnost Dopravní projektování, spol. s r. o. realizovala dopravní průzkum nákladní kamiónové dopravy na 3 hraničních přechodech mezi Českou republikou a Polskem. Celkem bylo v průběhu 6 dnů osloveno 4414 nákladních vozidel za účelem zjištění jejich hlavních tras jízdy. Data získaná fyzickým oslovením budou dále zpracována a budou podkladem pro tvorbu dopravního modelu TRANS TRITIA.

 

Září 2019 – Video z dopravního průzkum silniční nákladní dopravy na hraničních přechodech CZ/PL

V rámci propagace projektu TRANS TRITIA bylo zpracováno krátké video shrnující dopravní průzkumy na hraničních přechodech mezi Českou republikou a Polskou republikou, které proběhly na jaře 2019.

 

Říjen 2020 – Finalizace výstupů projektu

Dění v souvislosti s epidemií koronaviru COVID-19 sice ovlivňuje chod celé společnosti, ale partneři projektu nezahálí a finalizují závěrečné výstupy projektu. Veškerá setkání, meetingy a workshopy se uskutečňují online tak, aby projekt byl v plánovaném termínu řádně ukončen a jeho výstupy prezentovány odborné i laické veřejnosti. Níže uvádíme odkaz na videa, jež budou součástí závěrečné publikace k projektu.

 

Voda

Logistická centra

 

13.10.2020 European Week of Regions and Cities 2020

Projekt TRANS TRITIA je sice postaven na spolupráci tří příhraničních regionů, avšak jeho výsledky se daří prezentovat i na mezinárodní, minimálně evropské úrovni. Dne 13.10.2020 byla možnost projekt a jeho výsledky představit v rámci Evropského týdne měst 2020, téma A stronger Europe: cross-border projects, kde své projekty mimo jiné prezentovali rovněž zástupci Španělska, Portugalska či Rumunska. Bohužel s ohledem na aktuální dění proběhla celá konference online.

 

19.11.2020 Final Conference

Dne 19.11.2020 se online formou uskuteční závěrečná konference k projektu, na kterou tímto zveme odbornou i laickou veřejnost.

 

Registrace na konferenci: ZDE