cz
en
Přehled činností

 1. Železniční a kolejová doprava
  • Modernizace tratí
   • Rekonstrukce a výstavba kolejových vleček
   • Kompletní řešení stanic a uzlů vč. rekonstrukcí
   • Tramvajové tratě a vozovny
   • Zemní práce spojené s výškovou úpravou nivelety trati vč. odvodnění zemní pláně
  • Dopravní technologie
   • Marketingová analýza
   • Nároky dopravní obsluhy
   • Návrhy opatření na železniční dopravní cestě
  • Mosty a tunely
 2. Silniční doprava
  • Silnice, místní komunikace vč. rekonstrukcí
  • Zpevněné plochy, parkoviště a závodní plochy
  • Geometrie a estetika silnic
  • Křižovatky okružní a klasické
  • Dopravní analýzy
  • Návrh dopravního značení a organizace dopravy
 3. Pozemní stavby
  • Průmyslové objekty
  • Objekty dopravní infrastruktury
  • Technologické stavby
 4. Geotechnika
  • Zakládání staveb
  • Zemní práce na poddolovaném i nepoddolovaném území
  • Geotechnické posudky
  • Rekultivační a asanační úpravy území
  • Ověřování výsledků inženýrsko – geologických a hydrogeologických prací
  • Řešení sesuvných území
 5. Geodetická činnost
  • Podklady pro projekt
  • Inženýrská geodézie ve výstavbě
  • Dokumentace skutečného provedení – geodetická část
  • Geometrické plány
 6. Zabezpečovací a sdělovací zařízení
  • Staniční (SZZ) a traťová (TZZ) zabezpečovací zařízení
  • Přejezdová zabezpečovací zařízení (PZS)
  • Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení (DOZZ)
  • Zabezpečovací zařízení na vlečkách
  • Dálková a místní sdělovací (přenosová) síť
  • Rozhlas pro cestující
  • Informační zařízení pro cestující ve stanicích a na zastávkách
  • Systém jednotného času ve stanicích
  • Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS)
  • Elektrická požární signalizace (EPS)
  • Kabelizace a přeložky optických, slaboproudých a silnoproudých kabelů
 7. Silnoproudá elektrotechnika
  • Napájecí systémy pro potřeby železniční infrastruktury
  • Silnoproudé rozvody vn a nn
  • Elektroinstalace stavebních objektů
  • Elektrický ohřev výhybek
  • Venkovní osvětlení
 8. Finanční a ekonomické posouzení staveb
  • Finanční analýza
  • Ekonomická analýza - výpočet základních ukazatelů (NPV, IRR, BPB)
  • Analýza rizik
  • Podklady pro fondy EU
 9. Další služby
  • Zpracování studií a koncepcí
  • Stavební dozor
  • Inženýrská činnost
 
  webdesign by Raynet